Primăria Iclod, județul Cluj

Hotărâri de consiliu (2019)


23/04/2019 privind aprobarea atribuirii spre folosinta cu titlu gratuit a unor suprafete de pajiste catre ciurda satelor componente ale comunei Iclod

23/04/2019 privind aprobarea demersurilor pentru dezmembrarea unei suprafete de teren in vederea trecerii in domeniul public al statului roman si administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

23/04/2019 privind aprobarea trecerii unui teren din doemniul privat in domeniul public de interes local al UAT Iclod

23/04/2019 privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru interventia de urgenta in caz de violenta domesctica

23/04/2019 privind aprobarea probramului anual de achizitii publice pentru anul 2019

23/04/2019 privind aprobarea indexarii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate pentru anul 2020

29/03/2019 privind mandatarea ADI Eco-Metropolitan in vederea realizarii demersurilor necesare in conformitate cu OUG 74/2018

29/03/2019 privind stabilirea unor masuri privind delegarea gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul proiectului SMID Cluj

29/03/2019 privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparatii imbracaminti asfaltice

29/03/2019 privind aprobarea caietuluide sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparatii drum DS725, 725/1 din localitatea Livada, comuna Iclod

29/03/2019 privind aprobarea PUD - Construire statie mixta distributie carburanti, sat Fundatura, comuna Iclod

29/03/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

22/02/2019 privind insusirea acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

22/02/2019 privind aprobarea inscrierii in CF a suprafetei de 4000mp apartinand domeniului privat al UAT Iclod

22/02/2019 privind aprobarea raportului de evaluare si a caitului de sarcini privind desfasurarea procedurii de licitatie publica cu strigare

22/02/2019 privind aporbarea contului de executie a bugetului local la 31 decembrie 2018

22/02/2019 privind includerea in domeniul public al comunei Iclod si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Compania de Apa Somes Cluj

22/02/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati conform OUG 114/2018 privind obiectivul Realizare racorduri canalizare in localitatea Fundatura, comuna Iclod, judetul Cluj

22/02/2019 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul Modernizare strazi in comuna Iclod, judetul Cluj

22/02/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conf. OUG 114/2018, pentru obiectivul Modernizare strazi in comuna Iclod, judetul Cluj

12/02/2019 privind aprobarea Regulamentului privind inchirierea pajistilor proprietate privata a comunei Iclod

12/02/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pasunatului si exploatare a pajistilor pe teritoriul administrativ al comunei Iclod

29/01/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a pajistilor proprietatea comunei Iclod, judetul Cluj

29/01/2019 privind aprobarea cotizatiei anuale datora incepand cu 1 ianuarie 2019, Asociatiei Comunelor din Romania

29/01/2019 privind stabilirea normativelor de cheltuieli prevazute de OG 80/2001, pentru anul 2019

29/01/2019 privind aprobarea scoaterii din inventar si casarii unor bunuri degradate, conform inventarului la 31 decembrie 2018

29/01/2019 privind aprobarea includerii in domeniul public/privat a aobiectivvelor de investitii finalizate in anul 2018

29/01/2019 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona in UAT in anul 2019-2020

07/01/2019 privind aporbarea acoperirii definitive a deficitului begetar al anului 2018, sectiunea dezvoltare