Primăria Iclod, județul Cluj

CONCURS

ANUNŢ

 

COMUNA ICLOD, JUDEŢUL CLUJ

Organizează in data de 25 noiembrie 2019 la sediul Primăriei din localitatea Iclod nr. 440A, judeţul Cluj, concursul/examenul de recrutare  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior, în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila – 1 POST;

Referent, clasa III, grad profesional Asistent, in cadrul Compertimentului Autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala – 1 POST

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţia publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiții specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie pe perioada nedeterminata de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior, în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila
-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalentă, domeniul de licenta in drept;

-          vechime in specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea functiei publice – 7 ani;

Condiții specifice pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie pe perioada nedeterminata de Referent, clasa III, grad profesional Asistent, in cadrul Compertimentului Autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala
-          Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;

-          vechime in specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea functiei publice – 1 an;

 

-          Termenul de depunere a dosarelor: 23 octombrie 2019 – 11 noiembrie 2019, ora 16.00 la sediul Primariei, Iclod nr. 440A

-          Selecția dosarelor de concurs va fi efectuată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

-           Proba scrisa se va desfasura in 25 noimbrie 2019, ora 10

-          Interviul se va realiza în cel mult 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la telefon 0264.263.370.

 

BIBLIOGRAFIE

 

Pentru examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de

Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional Superior,

în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe si impozite, achizitii publice, resurse umane si stare civila

1.      OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2.      Constitutia Romaniei

3.      Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

4.      HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

5.      Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

6.      Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

 


Referent, clasa III, grad profesional Asistent,

in cadrul Compertimentului Autoritate tutelara, asistenta si protectie sociala

1.      OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

2.      Constitutia Romaniei

3.      Legea nr. 292/2011 privind legea asistentei sociale

4.      Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

5.      Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

6.      Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul oficial al României

 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS

a)      cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii publice

b)      copia actului de identitate – copie xerox şi original

c)      copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului – copie xerox şi original

d)      copia carnetului de muncă conform cu originalul sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor

e)      cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

f)       adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate – original

g)      curriculum vitae

In cazul documentului prevazut la lit. e, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Notă: Adeverinţa privind starea de sănătate corespunzătoare, precum şi cazierul judiciar au o valabilitate de maxim 6 luni calendaristice