Primăria Iclod, județul Cluj

Hotărâri de consiliu (2018)


30/10/2018 privind aprobarea contractului subsecvent pentru anul 2019 cu Strict Prest Cluj

30/10/2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

30/10/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

30/10/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii imprejmuire Asezamant Cultural din loc. Iclod, com Iclod, jud. Cluj

30/10/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a PT privind Asfaltare strazi secundare in com Iclod, jud. Cluj

22/10/2018 privind aprobarea implementarii proiectului Amenajare zona de agrement in localitatea Livada, com. Iclodm jud. Cluj

25/09/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

25/09/2018 privind relocarea drumului de exploatatie DE 1630/2 si inscrierea in CF

25/09/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a SF privind Extindere retea de canalizare in localitatea Livada, com Iclod, jud. Cluj

25/09/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a SF privind Asfaltare strazi secundare in com Iclod, jud. Cluj

25/09/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

18/09/2018 privind aporbarea Sf, indicatori Strategie de tarifare pentru Proiectul regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Clu si Salaj

05/09/2018 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant care vor functiona in UAT Iclod in anul scolar 2018-2019

28/08/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici conform SF pentru Modernizaqre trotuare si dispozitive de evacuare a apelor pluviale in localitatea Iclod

28/08/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

28/08/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si devizului general pentru Amenajare interioara pentru sala de spectacole si oficiu Centru Cultural Iclod

28/08/2018 privind aprobarea inscrierii in CF a suprafetei de 600ha pasuni situate in extravilanul UAT Iclod

28/08/2018 privind aporbarea actualizarii inventarului domeniului public al comunei Iclod

28/08/2018 privind trecerea in dom public al comunei Iclod si delegarea gestiunii serv de alimentare cu apa si canalizare catre Compania de Apa Somes SA Cluj

08/08/2018 privind aporbarea documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serv de salubrizare in jud. Cluj

31/07/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30 iunie 2018

31/07/2018 privind aprobarea indexarii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru anul 2019

31/07/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

31/07/2018 privind aprobarea planului de oacupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Iclod pentru anul 2018

26/06/2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei Iclod la data de 31 decembrie 2017

26/06/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

26/06/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii pod La Precup din loc. Orman, com Iclod, jud. Cluj

26/06/2018 privind concesionarea unei parcele de teren din domeniul public al comunei Iclod, jud. Cluj

26/06/2018 privind aprobarea modificarii taxei de vizitare Muzeu

26/06/2018 privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru unitatile de cult din comuna Iclod

26/06/2018 privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitatile culturale nonprofit din comuna Iclod

26/06/2018 privind aprobarea finantarii nerambursabile pentru activitatile sportive nonprofit din comuna Iclod

26/06/2018 privind darea in administrare a Salii de Sport Iclod si Salii de Gimnastica Livada catre Scoala Gimnaziala Iclod

26/06/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

07/06/2018 privind revocarea HCL 31/2014

07/06/2018 privind revocarea HCL 41/2013

07/06/2018 privind revocarea HCL 63/2012

07/06/2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de executie pentru Modernizare strazi in comuna Iclod, jud. Cluj

30/05/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comp de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Iclod

30/05/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 martie 2018

30/05/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

30/05/2018 privind aprobarea inidicatorilor tehnico-econmici pentru Realizare racorduri canalizare in localitatea Fundatura, comuna Iclod

30/05/2018 privind aprobarea inidicatorilor tehnico-econmici pentru Amenajare curte interioara Asezamnat Cultural Iclod

24/04/2018 privind aprobarea demontarii pavajului existent in curtea Asezamntului Cultural Iclod

24/04/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru unitatile de cult din comuna Iclod

24/04/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitatile culturale nonprofit din comuna Iclod

24/04/2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitatile sportive nonprofit din comuna Iclod

24/04/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

24/04/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si devizul general pentru Amenajare interioara Loja - Baza sportiva Iclod Arena

24/04/2018 privind aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la contractul 168/2006

27/03/2018 privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunei Iclod

27/03/2018 privind aprobarea racordarii la serviciul public de canalizare a Scolii gimnaziale Iclod si Livada

27/03/2018 privind aprobarea actualizarii Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Iclod

27/03/2018 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a vaoucherelor de vacanta

27/03/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

27/02/2018 privind aprobarea modificarii si completarii HCL 21/2017 privind inventarul domeniului public si privat

27/02/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 31 dec 2017

27/02/2018 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2018

27/02/2018 privind aprobarea rectificarii begetului UAT Iclod pe anul 2018

27/02/2018 privind stabilirea normativelor de chltuieli prevazute de OG 80/2001

27/02/2018 privind aprobarea caietului de sarcini si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Reparatii drum DS 149 Livada, com Iclod, jud. Cluj

31/01/2018 privind aprobarea majorarii contributiei datorate ACOR, Cluj pentru serviciile de audit public intern

31/01/2018 privind aprobarea relocarii mobilierului aferent parcului de joaca din loc. Iclod

31/01/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT la investitia Amenajare zona de Promenada in localitatea Iclod, jud. Cluj

31/01/2018 privind aprobarea scoaterii din inventar a unor bunuri - carti degradate de la Biblioteca Comunala Iclod

31/01/2018 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si mijloace fixe, conform inventarului la 31 dec 2017

31/01/2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in 2018 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social

31/01/2018 privind aprobarea numirii dlui Puscas Dan in colectivul de lucru constituit in vederea intocmirii amenajamentului pastoral al UAT Iclod

31/01/2018 privind aprobarea begetului UAT Iclod pe anul 2018

31/01/2018 privind aprobarea retelei initatilor de invatamant care vor functiona in UAT Iclod in anul scolar 2018-2019

31/01/2018 privind aprobarea retragerii UAT ICLOD din Soc Nat de Cruce Rosie Cluj

09/01/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului begetar pentru 2016